Skip to content

Regulamin korzystania ze sklepu internetowego www.sklepdrobiarza.pl

Definicje

1.1.OVO VETICA dr wet. Grzegorz Dymacz, ul. Majowa 2, 05-074 Hipolitów k. Warszawy,
NIP: 113 014 63 69, właściciel strony internetowej www.sklepdrobiarza.pl, zwany dalej Ovo Vetica.

1.2. Sprzedawca – OVO VETICA dr wet. Grzegorz Dymacz, ul. Majowa 2, 05-074 Hipolitów k. Warszawy,

1.3. Sklep internetowy – zespół stron internetowych, będący własnością Ovo Vetica, dostępnych pod adresem internetowym www.sklepdrobiarza.pl

1.4. Regulamin – niniejszy regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania ze Sklepu internetowego. Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Klientów sklepu, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem Sklepu internetowego. Niniejszy Regulamin stanowi zbiór uniwersalnych, obowiązujących wszystkich Klientów sklepu zasad, przy czym mogą istnieć dalsze ograniczenia w korzystaniu przez Klientów sklepu, wynikające z uwarunkowań technicznych i/lub prawnych.

1.5. Klient sklepu – osoba pełnoletnia odwiedzająca Sklep internetowy, która przesłała do Sprzedawcy wypełniony formularz zamówienia i zaakceptowała niniejszy Regulamin i która ma prawo, przy zachowaniu zasad Regulaminu, a także instrukcji, haseł i odnośników zamieszczonych w samym Sklepie internetowym do korzystania ze wszystkich możliwości, jakie on oferuje.

1.6. Użytkownik – każda osoba korzystająca w ograniczonym zakresie z zasobów Sklepu internetowego, tj. bez wypełnienia procedur rejestracyjnych, o ile zostały udostępnione takie możliwości przez Ovo Vetica. Brak procedury rejestracyjnej w szczególności nie wyłącza odpowiedzialności Użytkownika określonej w pkt.3 niniejszego Regulaminu.

1.7. Rejestracja – wypełnienie przez Klienta sklepu formularza zakupu produktu znajdującego się na stronie internetowej Sklepu internetowego, poprzez podanie danych osobowych, teleadresowych oraz adresu e-mail. Wypełnienie formularza zamówienia wymagane jest do zawarcia pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem sklepu, Umowy Sprzedaży.

1.8. Hasło – otrzymywane wraz z mailem potwierdzającym zakup, który wraz z adresem e‑mail wymagany jest do logowania.

1.9. Umowa sprzedaży – umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem sklepu internetowego, w trybie określonym w niniejszym regulaminie.

1.10. Dostawa – dostarczenie przez Sprzedawcę, Klientowi zamówionego towaru, stanowiące wykonanie świadczenia przez Ovo Vetica na podstawie Umowy sprzedaży. Dostawa może być zrealizowana za pomocą transportu własnego Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu usług firm zewnętrznych.

Informacje ogólne

2.1. Sklep internetowy działający pod adresem internetowym  www.sklepdrobiarza.pl, prowadzony jest przez OVO VETICA dr wet. Grzegorz Dymacz z siedzibą przy ul. Majowa 2, 05-074 Hipolitów k. Warszawy, NIP: 113 014 63 69

Prawa i obowiązki Klienta i Użytkownika

3.1. Klient sklepu/Użytkownik zobowiązany jest do przekazania Ovo Vetica wypełnionego formularza zamówienia. Każde zalogowanie się na stronę Sklepu internetowego przez Klienta sklepu/Użytkownika jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

3.2. Klient sklepu/Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób, który nie narusza przepisów prawa, praw osób trzecich, zasad współżycia społecznego oraz niniejszego Regulaminu.

3.3. Klient sklepu/Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymania się od
jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Sklepu
internetowego oraz korzystania z jego zasobów i oferowanych przez niego
funkcjonalności w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników.

3.4. Wypełnienie formularza Zamówienia przez Klienta/Użytkownika jest
równoznaczne z Jego oświadczeniem, że:

 1. a) podane w formularzu Zamówienia dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
 2. b) zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do przestrzegania jego zasad.

3.5. Nie jest dozwolone zamieszczanie do produktów komentarzy lub opinii, które:

 1. a) zawierają dane osobowe i teleadresowe,
 2. b) są reklamami lub promocją działalności gospodarczej własnej lub obcej,
 3. c) zawierają treści uznawane jako SPAM – nie będące tematycznie związane z komentowanym produktem lub stanowią treści przypominające komunikaty i ogłoszenia,
 4. d) stanowią rozpowszechnianie treści pornograficznych,
 5. e) naruszają polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje, normy moralne,
 6. f) obrażające godność lub naruszające dobra osobiste innych osób lub przedsiębiorstw,
 7. g) popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie i inne),
 8. h) uniemożliwiają lub w znacznym stopniu utrudniają możliwości korzystania z zasobów Sklepu internetowego przez inne osoby.

3.6. Odpowiedzialność Klienta sklepu/Użytkownika:

W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń wobec Ovo Vetica z tytułu naruszenia prawa (w tym praw autorskich, praw do znaku towarowego, zasad uczciwej konkurencji, zasad współżycia społecznego), dóbr osobistych (w tym praw do wizerunku) przez zamieszczenie przez Klienta sklepu/Użytkownika komentarzy, opisów lub innych materiałów, w tym linków prowadzących do stron zewnętrznych w Sklepie internetowym – Klient sklepu/Użytkownik zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę Ovo Vetica przed takimi roszczeniami. W szczególności zobowiązuje się wystąpić jako pozwany w miejsce Ovo Vetica lub w przypadku braku takiej możliwości przystąpić po stronie Ovo Vetica do wszelkich postępowań toczących się przeciwko Ovo Vetica. Zobowiązuje się także zwolnić Ovo Vetica z odpowiedzialności zgodnie z art. 392 kodeksu cywilnego oraz pokryć wszelkie koszty, jakie Ovo Vetica poniesie lub jakie będzie zobowiązany zapłacić osobie trzeciej w związku z roszczeniem lub pozwem sądowym o naruszenie prawa autorskiego, dóbr osobistych, praw pokrewnych lub praw do znaku towarowego i wszelkich innych praw, jakie ta osoba zgłosi w związku z naruszeniem jej praw.

Opisy towarów

4.1. Prezentowane na stronach Sklepu internetowego opisy produktów są zgodne ze stanem faktycznym przedstawionym przez dostawcę produktów.

4.2. Sprzedawca nie odpowiada za błędy w opisach wynikłe z przedstawienia mu błędnych lub mylnych informacji przez producenta lub dystrybutora danego produktu.

4.3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zmiany które wprowadza producent bądź dystrybutor, nie informując o tym fakcie Sprzedawcy.

Zamówienie

5.1. Zamówienia można składać przez całą dobę, przez cały rok. Sprzedawca zastrzega sobie jednak prawo do wstrzymania przyjmowania i realizacji zamówień w następujących przypadkach:

 1. a) w dni świąteczne oraz ustawowo wolne od pracy,
 2. b) w przypadku wyczerpania stanu magazynowego towaru,
 3. c) w czasie przerw technicznych koniecznych do poprawnego funkcjonowania Sklepu internetowego,
 4. d) z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy.

5.2. W celu złożenia zamówienia, Klient/Użytkownik Sklepu Internetowego zobowiązany jest podać aktualne i zgodne ze stanem faktycznym dane osobowe, teleadresowe – w tym adres do wysyłki, adres poczty elektronicznej (e-mail). Jest to konieczne do wykonania obowiązków wynikających z Umowy sprzedaży.

5.3. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta sklepu/ Użytkownika. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej przedstawiony w procesie Zamawiania wysłana zostaje wiadomość celem potwierdzenia złożenia zamówienia. Jest ono równoznaczne z potwierdzeniem przez Klienta sklepu/Użytkownika zawarcia Umowy sprzedaży.

5.4. Wybór formy płatności (płatność w trakcie zamawiania za pomocą płatności on-line realizowanej przez partnera lub finalizacją transakcji pobraniowej wybranemu kurierowi), gdzie Klient/Użytkownik zobowiązany jest do wyboru jednej z powyższych.

5.5. W przypadku wyboru sposobu płatności przy odbiorze, Sprzedawca natychmiast po potwierdzeniu przez Klienta/Użytkownika Umowy sprzedaży, przystępuje do realizacji zamówienia.

5.6. W przypadku braku możliwości wykonania Umowy sprzedaży zgodnie z zamówieniem Klienta sklepu/Użytkownika spowodowanym brakiem którejkolwiek z pozycji zamówienia, z Klientem sklepu/Użytkownikiem skontaktuje się pracownik Sprzedawcy w celu ustalenia zasad wykonania Umowy sprzedaży. Zamówienie zostanie zrealizowane bez brakujących pozycji, gdy Klient sklepu/Użytkownik wyrazi na to zgodę. W przypadku nie wyrażenia zgody przez Klienta sklepu/Użytkownika, Umowa sprzedaży wygasa.

5.7. Termin Dostawy zamówionych towarów zazwyczaj nie przekracza 7 dni roboczych, od daty wpłynięcia należności na konto wskazane przez Sprzedawcę lub chwili potwierdzenia chęci zapłaty za towar przy odbiorze, jednakże Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dostarczenia towaru w terminie późniejszym, nie przekraczającym 10 dni roboczych od chwili zawarcia Umowy sprzedaży.

5.8. Klient sklepu/Użytkownik ma prawo sprawdzić, w obecności pracownika firmy kurierskiej, czy dostarczony towar jest zgodny z zamówieniem. Podpis Klienta sklepu/Użytkownika na liście przewozowym, oznacza potwierdzenie zgodności Dostawy z Umową Sprzedaży.

5.9. Oferta dostępna jest do wyczerpania zapasów. Z powodu ograniczonej ilości towarów zamówienia złożone po wyczerpaniu zapasów nie będą mogły być realizowane o czym Klient sklepu/Użytkownik zostanie poinformowany drogą telefoniczną, lub pocztą elektroniczną przez pracownika Sprzedawcy.

6.0 W przypadku nie dokonania przez klienta sklepu płatności w przeciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia umowa sprzedaży wygasa.

Formy płatności

6.1. Klienci sklepu/Użytkownicy mogą korzystać z następujących form płatności: płatność uiszczana w gotówce w momencie odbioru towaru lub płatność przelewem on‑line za pomocą wybranego przez sprzedawcę serwisu płatności lub płatność przelewem bankowym w formie tradycyjnej zgodnie z przekazanymi danymi bankowymi.

Ceny

7.1. Wszystkie ceny podane w Sklepie internetowym podane są w złotych polskich, są cenami brutto, zawierają podatek VAT. Ceny podane w Sklepie internetowym nie zawierają kosztów Dostawy, która jest doliczana oddzielnie do zamówienia.

7.2. Podane ceny są aktualne w chwili składania zamówienia przez Klienta sklepu/Użytkownika.

7.3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen dostępnych w sklepie, zakończenia sprzedaży przed określonym na stronie Sklepu internetowego czasem i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.

Odstąpienie od umowy sprzedaży

8.1. Klient sklepu/Użytkownik ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu czternastu dni od dnia odebrania przesyłki z zamówionym towarem, składając w tym celu Sprzedawcy stosowne oświadczenie na piśmie lub kontaktując się ze wskazanym numerem telefonicznym Sklepu (aktualne dane znajdują się w zakładce kontakt)

8.2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Klient sklepu/Użytkownik otrzyma zwrot równowartości ceny zakupionego towaru, przy czym zobowiązany jest odesłać otrzymany towar w stanie niezmienionym, oryginalnie zapakowany i nie uszkodzony wraz z czytelnie wypełnioną kartą zwrotu, której wzór otrzyma po wcześniejszym kontakcie z Biurem Sklepu.

8.3. Zwroty towarów należy kierować na adres magazynu Ovo Vetica którego dokładny adres podany jest na stronie www.sklepdrobiarza.pl .

8.4. Zwrot równowartości ceny zakupionego towaru zostanie dokonany na wskazany przez Klienta sklepu/Użytkownika numer konta bankowego.

8.5. Koszt odesłania towaru do Sprzedawcy ponosi Klient sklepu/Użytkownik i nie podlega on zwrotowi.

Reklamacje

9.1. Jeśli zakupiony towar posiada wady, Sprzedawca według swego wyboru dokona jego naprawy, przekazania do naprawy producentowi, wymiany na towar wolny od wad, zwrotu uiszczonej ceny w całości lub części. W przypadku braku towaru zakupionego przez Klienta Sprzedawca może zaproponować towar o zbliżonych parametrach.

9.2. Przekazanie wadliwego przedmiotu do Sprzedawcy odbywa się na koszt Klienta sklepu, a do przesyłki powinien zostać dołączony dowód zakupu, doręczony przy Dostawie.

9.3. Termin rozpatrywania reklamacji wynosi 14 dni. W przypadkach szczególnych, niezależnych od Sprzedawcy, termin ten może ulec przedłużeniu.

9.4. Po rozpatrzeniu reklamacji towar zostanie przekazany do Klienta sklepu na koszt Sprzedawcy. W przypadku zwrotu równowartości ceny reklamowanego towaru, Klient sklepu zobowiązuje się do podania Sprzedawcy numeru konta bankowego na który zostanie dokonany przelew.

Ochrona danych osobowych, poufność

10.1. Ovo Vetica oświadcza, a Klient sklepu/Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w celu korzystania ze Sklepu internetowego konieczne jest podanie do wiadomości Ovo Vetica danych osobowych, adresowych i adresu e-mail (adresu elektronicznego) według zamieszczonego formularza.

10.2. Klient sklepu wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez OVO VETICA dr wet. Grzegorz Dymacz  , ul. Majowa 2, 05-074 Hipolitów k. Warszawy,
NIP: 113 014 63

Dane osobowe podane przy zakładaniu konta przetwarzane będą w celach:

 • realizacji i obsługi zamówień na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który wskazuje, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Klient, którego dane dotyczą,
 • podjęcia działań na żądanie Klienta, którego dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 • statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

W przypadku wyrażenia zgód na marketing dane są przetwarzane również w celach marketingowych (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli zgoda Klienta).

Odbiorcą danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem, które wspierają go w codziennej działalności świadcząc usługi administracyjne, marketingowe, informatyczne oraz dostawcy zamówień złożonych w sklepie internetowym.

Administrator nie zamierza przekazywać danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe podane w celu realizacji i obsługi zamówienia będą przechowywane przez okres:

 • w przypadku założenia konta w sklepie internetowym – w systemie informatycznym obsługującym sklep przez 3 lata od daty ostatniej aktywności oraz upływu okresów przedawnień roszczeń wynikających ze zrealizowanych zamówień
 • w przypadku usunięcia konta wszystkie dane zostaną usunięte, za wyjątkiem danych niezbędnych do procesu reklamacji i obsługi ewentualnych roszczeń, które będą przechowywane do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających ze zrealizowanych zamówień,
 • a dane przetwarzane w celach marketingowych – do czasu wycofania zgód lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich wykorzystywania.

Klientowi przysługuje prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność
 • z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), Stawki 2.
 • Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, polegające na tworzeniu spersonalizowanych ofert produktowych dostępnych w asortymencie sklepu Frisco.pl, prezentowaniu ich na stronie i wysyłaniu w wiadomościach marketingowych przez Frisco.pl, co może w istotny sposób wpływać na Klienta poprzez umożliwienie mu zakupu produktów w podanych w ofercie cenach.

Podanie danych jest dobrowolne i jednocześnie jest warunkiem zawarcia umowy niezbędnym do jej realizacji. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane nie będą dalej przetwarzane.

Postanowienia końcowe

11.1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego w szczególności ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną.

11.2. Wszelkie uwagi, reklamacje, komentarze i pytania, dotyczące działania Sklepu internetowego www.sklepdrobiarza.pl prosimy kierować na adres kontakt@sklepdrobiarza.pl lub zgłaszać listownie na adres OVO VETICA dr wet. Grzegorz Dymacz, ul. Majowa 2, 05-074 Hipolitów k. Warszawy, z dopiskiem „Ovo Vetica” lub telefonicznie pod numerem infolinii umieszczonym w zakładce kontakt na stronie www.sklepdrobiarza.pl . Ovo Vetica zastrzega, że Regulamin ten może ulec zmianie – z dwutygodniowym uprzedzeniem o jego wprowadzeniu. Zmieniony Regulamin będzie publikowany na stronach Sklepu internetowego.

11.3. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Klientem a Sprzedawcą w związku z działalnością sklepu internetowego będą rozwiązywane przez nich polubownie. Jedynie w braku możliwości osiągnięcia porozumienia każda ze stron będzie mogła skierować sprawę do rozpoznania przez Sąd Powszechne właściwe ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

11.4. Regulamin wchodzi w życie z dniem zamieszczenia go w serwisie www.sklepdrobiarza.pl

Kontakt

Skontaktuj się z naszym lekarzem weterynarii lub doradcą do spraw dezynfekcji.